Okręg Toruń

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 229280


Tłumaczenie


O stronie

Wróć do poprzedniej strony...

Statut


1

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych" w skrócie PZHGP, a w

Statucie niniejszym określane jest terminem "Związek".

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jego Zarządu Głównego

jest miasto Orzesze. Związek ma prawo powoływać Okręgi i Oddziały na terenie całego kraju.

§ 3

1. Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na mocy prawa o stowarzyszeniach pod numerem

KRS: 0000087738.

2. Związek oraz jego terenowe jednostki organizacyjne tj. Okręgi mają obowiązek uzyskania

osobowości prawnej. Za zobowiązania osoby prawnej odpowiada każda jednostka swoim majątkiem.

3. Oddziały PZHGP mogą uzyskać osobowość prawną na własną prośbę za zgodą Zarządu

Głównego. Zgody udziela się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub Delegatów

oddziału.

4. Nabywanie i zbywanie majątku trwałego przez terenową jednostkę organizacyjną Związku

posiadającą osobowość prawną wymaga zgody Walnego Zebrania. Uchwała w tej sprawie wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych

do głosowania na Okręgowym Walnym Zebraniu lub przy obecności, co najmniej połowy Delegatów

uprawnionych do głosowania na Oddziałowym Walnym Zebraniu Członków lub Delegatów.

5. Związek ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci, oraz ustanawiania i nadawania

odznaczeń związkowych.

§ 4

Związek jest członkiem międzynarodowej federacji miłośników gołębi pocztowych pod nazwą

"FEDERATION COLOMBOPHILE INTERNATIONALE" (FCI).

2

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 5

Zasadnicze cele Związku to :

1. Zrzeszanie hodowców gołębi pocztowych.

2. Racjonalny rozwój hodowli gołębia pocztowego.

3. Upowszechnianie i propagowanie w społeczeństwie hodowli ptaków, ze szczególnym

uwzględnieniem gołębi pocztowych.

4. Organizowanie lotów i wystaw w ramach sportu i rekreacji.

5. Prowadzenie działalności wychowawczej wśród członków Związku i jego sympatyków.

6. Rozszerzanie w społeczeństwie wiedzy o przyrodzie i życiu ptaków.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w rywalizacji

sportowej.

§ 6

Cele swoje Związek realizuje poprzez :

1. Współdziałanie z władzami i instytucjami naukowymi zainteresowanymi działalnością Związku,

2. Wydawanie fachowego czasopisma "HODOWCA GOŁĘBI POCZTOWYCH".

3. Ustalanie i koordynowanie pracy hodowlanej poszczególnych członków poprzez :

a. wytyczanie głównych kierunków hodowli gołębi pocztowych ,

b. inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form oddziaływania na racjonalny rozwój hodowli gołębi

pocztowych poprzez np.: organizowanie lotów gołębi, wystawy gołębi, odczyty, seminaria, szkolenia,

dyskusje,

c. organizowanie klubów specjalistycznych zainteresowań.

4. Zaopatrywanie jednostek terenowych Związku w obrączki rodowe dla gołębi.

5. Propagowanie zasad etyki hodowlanej i stworzenie warunków do realizowania tych zasad.

3

6. Udzielanie pomocy jednostkom terenowym Związku w ramach posiadanych środków rzeczowofinansowych.

7. Reprezentowanie interesów Związku wobec organów administracji państwowej i samorządowej,

oraz wobec organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych.

8. Organizowanie i ustalanie zasad funkcjonowania kontroli antydopingowej w strukturach

terenowych Związku oraz przeprowadzanie kontroli w trakcie sezonu lotowego.

9. Utrzymywanie łączności w dziedzinach fachowych i organizacyjnych z pokrewnymi związkami

z zagranicy.

10. Propagowanie wiedzy na temat hodowli ptaków i ich ochronie wśród lokalnej społeczności.

§ 7

Związek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych

przepisach, z zastrzeżeniem, że dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie działalności

statutowej i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1. Członkiem Związku może zostać osoba fizyczna i osoba prawna.

2. Członkowie Związku dzielą się na :

a. członków zwyczajnych,

b. członków nadzwyczajnych,

c. członków honorowych,

d. członków wspierających.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel Polski i cudzoziemiec, jeżeli :

a. hoduje gołębie pocztowe na terenie Polski,

b. wniesie pisemną deklarację do wybranego przez siebie Zarządu Oddziału i załączy do niej pisemną

pozytywną opinię 2 członków Oddziału do którego chce wstąpić,

4

c. zda egzamin ze znajomości podstawowych zasad hodowli gołębia pocztowego, znajomości Statutu

i regulaminów PZHGP,

d. uiści przewidzianą Regulaminem Organizacyjnym PZHGP opłatę wpisową,

e. zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału.

2. W przypadku nie przyjęcia kandydata na członka przez Zarząd Oddziału, od uchwały Zarządu

Oddziału odmawiającej przyjęcia członka, zainteresowanemu służy prawo odwołania się do Walnego

Zebrania Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania treści uchwały na piśmie. Uchwała ta winna

być doręczona stronie w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia i zawierać uzasadnienie odmowy.

Uchwała Walnego Zebrania Oddziału, jest ostateczna i nie podlega odwołaniu w ramach Związku.

3. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrz organizacyjnego, w sprawach związanych z odmową

przyjęcia do stowarzyszenia osoba zainteresowana może dochodzić swych praw na drodze sądowej

przed sądami powszechnymi.

4. Członkiem nadzwyczajnym Związku może być osoba niepełnoletnia w wieku od 11 do 16 lat, jeżeli

spełni warunki wymienione w § 9 pkt.1 ppkt. a,b,d,e oraz otrzyma pisemną zgodę rodziców

względnie opiekunów oraz ich opiekę podczas sprawowania czynności w pracach Związkowych.

Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem

czynnego i biernego prawa wyborczego oraz udziału w głosowaniu nad podejmowanymi uchwałami.

5. Członkiem honorowym może zostać obywatel Polski, jak i cudzoziemiec. Członkostwo honorowe

może być przyznane uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego

PZHGP osobom, które ukończyły 65 rok życia i mają co najmniej 30. letni staż organizacyjny, a za

aktywną działalność związkową otrzymały odznakę za wybitne osiągnięcia w rozwoju PZHGP.

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składki członkowskiej, zaś na organizowane

wystawy gołębi pocztowych ma wolny wstęp. Członek honorowy zachowuje wszystkie prawa

członka zwyczajnego. Tryb nadawania członkostwa honorowego oraz jego uprawnienia ustala

regulamin.

6. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna nie biorąca udziału w lotach

organizowanych przez Związek, nie posiadająca gołębi, a uznająca cele Związku.

7. Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia są równe.

8. Ograniczenie praw członków stowarzyszenia i nałożenie na nich obowiązków może wynikać

jedynie z postanowień Statutu.

5

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo :

a. wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku przy spełnieniu wymagań

wyszczególnionych w § 11,

b. uczestniczyć w zebraniach Związku,

c. korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach związanych z hodowlą gołębia pocztowego,

d. nosić odznakę Związku,

e. uczestniczyć w wystawach organizowanych przez Związek,

f. wybierać i zmieniać swoją przynależność do Oddziału,

g. brać udział w lotach organizowanych przez Związek,

h. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organa Związku mają podjąć

Uchwały jego dotyczące oraz odwoływać się od tych Uchwał. Odwołania kierowane do Zarządu

Głównego składać należy za pośrednictwem właściwego Zarządu Okręgu.

Uprawnienia wymienione w pkt. b, c, d, e, f, g, h przysługują również członkom nadzwyczajnym.

2. Członek zwyczajny i nadzwyczajny ma obowiązek :

a. hodować gołębie pocztowe,

b. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku, oraz zasad etyki a także

w swym postępowaniu kierować się zasadami koleżeństwa.

c. dbać o dobre imię Związku i współdziałać w dążeniu do osiągnięcia nakreślonych przez Związek

celów,

d. płacić regularnie składki i inne świadczenia obowiązujące w Związku,

e. przechodząc do innego Oddziału wnieść pismo do macierzystego Zarządu Oddziału, wskazując

Oddział, do którego przechodzi. Warunkiem uzyskania zgody na przejście jest dokonanie rozliczenia

finansowo-rzeczowego w macierzystym Oddziale. Przechodzący nie może rościć praw do własności i

majątku Oddziału, z którego odchodzi. Przejście do innego Oddziału może nastąpić raz na 4 lata, w

przedostatnim roku kadencji, po sezonie lotowym w miesiącach październik i listopad. Przejście

członków z Oddziału który posiada zobowiązania finansowe wobec Okręgu, wymaga uzyskania zgody

na przejście od Zarządu Okręgu,

Ponadto członek zwyczajny ma obowiązek:

6

f. brać czynny udział w pracach Związku,

g. składać wyjaśnienia na żądanie organów Związku.

3. Członek wspierający zobowiązany jest regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń i

przestrzegać uchwał Związku.

4. Członek zwyczajny, ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej PZHGP, na

podstawie § 16 pkt 1 ppkt c, e Statutu PZHGP, nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Związku,

jeżeli nie nastąpiło zatarcie kary i przywrócenie praw.

5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Związek zwraca koszty delegacji członków

władz związkowych wszystkich szczebli oraz ich organów pomocniczych i Komisji.

6. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją członkowie zarządów (wszystkich

szczebli) mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia.

7. W umowach z członkami zarządów (wszystkich szczebli) oraz w sporach z nimi Związek

reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej danego szczebla wskazany w uchwale tego organu lub

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Delegatów na danym szczeblu.

§ 11

Członkowie wybierani do władz związkowych muszą posiadać, co najmniej następujące nieprzerwane

staże :

• do władz Oddziału - 3 letni,

• do władz Okręgu - 4 letni,

• do władz Naczelnych Związku - 5 letni.

§ 12

1. Za osiągnięcia hodowlano-lotowe oraz za wzorowe wykonanie obowiązków i inne osiągnięcia w

pracy związkowej, członkowie mogą być wyróżniani :

• dyplomami i nagrodami,

• odznaczeniami związkowymi,

• godnością członka honorowego.

7

2. Szczegółowy tryb postępowania w tym zakresie ustala Regulamin w Sprawie Nadawania Odznak i

Członkostwa Honorowego PZHGP uchwalony przez Zarząd Główny PZHGP.

§ 13

Członkostwo zwyczajne wygasa w przypadkach :

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Związku przez członka Związku.

2. Skreślenia przez Zarząd Oddziału na podstawie nie opłacenia w terminie obowiązujących składek

uchwalonych w preliminarzu budżetowym na dany rok. Skreślenie należy uprzedzić wezwaniem do

zapłaty wyznaczając 7 dniowy termin .

3. Skreślenia z listy członków na podstawie skazania hodowcy prawomocnym wyrokiem sądu

powszechnego, orzekającego pozbawienie praw publicznych.

4. Skreślenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.

5. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału w przypadkach:

a. nie przestrzegania Statutu, regulaminów bądź uporczywego uchylania się od wykonania

obowiązków nałożonych przez uprawnione organa Związku,

b. gdy członek Związku rażąco narusza dobre obyczaje bądź zasady etyki.

Uchwała Walnego Zebrania wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, podjętej w głosowaniu

tajnym. Zarząd Oddziału podejmując procedurę skreślenia powinien o zamieszczeniu w porządku

obrad sprawy dotyczącej skreślenia z listy członków oraz jej uzasadnieniu powiadomić w formie

pisemnej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania zainteresowanego oraz członków

uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału. Zainteresowanego powiadamia się za

potwierdzeniem odbioru.

Zarząd Oddziału jest zobowiązany w terminie 30 dni od podjęcia Uchwały o utracie członkostwa

powiadomić właściwy Zarząd Okręgu i członka którego Uchwała dotyczy. Po otrzymaniu

powiadomienia skreślony członek może ubiegać się o członkostwo w innym Oddziale PZHGP.

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzzwiązkowego w sprawach dotyczących utraty członkostwa w

Związku, zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed sądem

powszechnym.

§ 14

Ponowne przyjęcie do Związku może nastąpić w następujących przypadkach :

8

1. Członkowie zwyczajni skreśleni z członkostwa w przypadkach określonych w § 13 pkt 1,2 mogą

ubiegać się o ponowne przyjęcie ich do Związku, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty

wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zobowiązań rzeczowo-finansowych,

przypadających na dzień ustania członkostwa.

2. Członkowie zwyczajni skreśleni ze Związku w przypadkach określonych w § 13 pkt. 4 mogą

ubiegać się o ponowne ich przyjęcie do Związku po odbyciu kary lub przywróceniu do praw

członkowskich na podstawie decyzji Prezydenta PZHGP o zastosowaniu – PRAWA ŁASKI.

§ 15

Członkostwo honorowe wygasa przez :

1. Zrzeczenie się.

2. Pozbawienie tej godności uchwałą Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością, co

najmniej 2/3 oddanych głosów i przy obecności, co najmniej 1/2 wybranych Delegatów.

§ 16

1. Za naruszenie Statutu, regulaminów i uchwał PZHGP stosuje się następujące kary :

a. upomnienie,

b. nagana,

c. pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Związku na okres od 1-3 lat,

d. pozbawienie prawa lotowania na okres 1 roku,

e. pozbawienia członkostwa na okres od 1-5 lat,

f. pozbawienie członkostwa dożywotnio ( wykluczenie ze Związku ),

Orzeczenie kary z § 16 pkt 1e powoduje automatyczny zakaz lotowania gołębiami z gołębnika

ukaranego.

Komisja Dyscyplinarna może nakazać ogłoszenie sentencji orzeczenia w biuletynie związkowym

„Hodowca”.

Szczegóły reguluje Regulamin Komisji Dyscyplinarnych.

2. Członkowi Związku ukaranemu przez Komisję Dyscyplinarną przysługuje prawo do odwołania się

do Komisji Dyscyplinarnej wyższej instancji.

9

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17

Władzami naczelnymi Związku są :

1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów,

2. Zarząd Główny,

3. Główna Komisja Rewizyjna,

4. Główna Komisja Dyscyplinarna.

§ 18

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi.

Jednostkami organizacyjnymi Okręgów są Oddziały.

Okręgi i Oddziały prowadzą działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu

Organizacyjnego uchwalanego przez Zarząd Główny.

§ 19

1. Okręg tworzony jest przez Zarząd Główny PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co

najmniej 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Okręgu trwale obniży się poniżej

500 członków a stan taki wykazywany jest przez 2 kolejne lata, to Zarząd Główny PZHGP

zobowiązany jest na mocy niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Okręg. Zgodnie z § 64 pkt 2

Statutu PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej

jednostki organizacyjnej, zostaną skierowane do innych jednostek organizacyjnych, Uchwałą Zarządu

Głównego PZHGP.

3. Jeżeli Zarząd Główny PZHGP tworzy nowy Okręg (drugi i następny) z istniejącego już Okręgu, to

nowo tworzony Okręg musi zrzeszać minimum 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w

istniejącym Okręgu musi pozostać nie mniej niż 1000 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Okręgu, określa Uchwałą Zarząd Główny.

4. Władzami Okręgowymi są :

• Walne Zebranie Delegatów,

10

• Zarząd Okręgu,

• Okręgowa Komisja Rewizyjna,

• Okręgowa Komisja Dyscyplinarna.

§ 20

1. Oddział tworzony jest przez Zarząd Okręgu PZHGP w terenie, w którym skupionych jest, co

najmniej 80 członków zwyczajnych i nadzwyczajnych i istnieje gwarancja, że nowo powołana

jednostka organizacyjna będzie spełniała wymogi regulaminowe w zakresie samodzielnego

sporządzania list konkursowych. Powołanie Oddziału nastąpić może jedynie w miesiącu listopadzie

lub grudniu oraz wymaganym jest zgoda Oddziałów, z terenu których ma zostać utworzony nowy

Oddział. Oddział może rozpocząć funkcjonowanie w strukturach Związku po nadaniu mu numeru

ewidencyjnego przez Prezydium Zarządu Głównego.

2. W przypadku, jeżeli stan liczbowy zarejestrowanych członków Oddziału trwale obniży się poniżej

50 członków a stan taki wykazywany jest przez kolejne 2 lata i Oddział przez kolejne 2 lata nie spełnia

wymogu samodzielnego sporządzania list konkursowych do współzawodnictw lotowych

organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, Zarząd Okręgu PZHGP zobowiązany jest na mocy

niniejszego przepisu prawnego, rozwiązać taki Oddział. Zgodnie z § 43 pkt 2 i § 64 pkt 2 Statutu

PZHGP członkowie, majątek trwały, środki nietrwałe i środki finansowe likwidowanej jednostki

organizacyjnej, zostaną skierowane do innych jednostek organizacyjnych, do których Uchwałą

Zarządu Okręgu skierowano członków.

3. Jeżeli Oddział skupia ponad 160 członków (stan wynikający ze sprawozdawczości na dzień

31 grudnia roku poprzedniego ) to na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Oddziału może nastąpić

jego podział na 2 Oddziały. W tym przypadku gdy Zarząd Okręgu PZHGP tworzy nowy Oddział

(drugi) z istniejącego już Oddziału, to nowo tworzony Oddział musi zrzeszać minimum 80 członków

zwyczajnych i nadzwyczajnych, zaś w istniejącym Oddziale musi pozostać nie mniej niż 80 członków

zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zasięg terytorialny oraz siedzibę Zarządu Oddziału, określa Uchwała

Zarządu Okręgu. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny, uchwalony przez Zarząd Główny.

4. Władzami Oddziału są :

• Walne Zebranie Członków lub Delegatów,

• Zarząd Oddziału,

• Oddziałowa Komisja Rewizyjna,

• Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna.

11

§ 21

1. W celu uatrakcyjnienia współzawodnictwa lotowego i wystawowego Zarząd Główny może powołać

Regiony jako jednostki pomocnicze. Zasady funkcjonowania Regionów określa Regulamin

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.

2. Na terenie o dużym zagęszczeniu członków, mogą być tworzone Sekcje. Sekcja jest jednostką

pomocniczą Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w Regulaminie

Organizacyjnym.

3. W celu umożliwienia przeprowadzenia wspólnych lotów, oraz uatrakcyjnienia współzawodnictwa

lotowego i wystawowego, szczególnie w dużych skupiskach członków, może nastąpić łączenie

Oddziałów w Rejony Lotowe - jako jednostki pomocnicze powoływane przez Zarząd Okręgu PZHGP.

Tryb łączenia Oddziałów w Rejony Lotowe oraz ich funkcjonowanie, określa Regulamin

Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 22

1. Przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów - w skrócie KS, jako organ pomocniczy

Związku.

2. Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

§ 23

1. Władze Związkowe wymienione w § 17, § 19, § 20, § 22 Statutu i Delegaci do władz

wymienionych w § 17 i § 19 Statutu wybierani są w głosowaniu tajnym. W razie niemożliwości

pełnienia funkcji przez któregoś z członków władz, uzupełnienie składu osobowego następuje

kolejnym wybranym członkiem, który otrzymał największą liczbę głosów na Walnym Zebraniu lub

Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów spośród kandydatów którzy nie weszli w skład wybieranych

władz. W przypadku wyczerpania się kolejnych wybranych następców, uzupełnienie składu

osobowego następuje przez wybór następnego członka do władz na Nadzwyczajnym Walnym

Zebraniu Wyborczym lub Nadzwyczajnym Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów. Delegat może

brać udział w Walnym Zebraniu tylko osobiście.

2. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez Prezydenta Związku, Prezesa Okręgu lub Prezesa

Oddziału przed upływem jego kadencji, nowego Prezydenta Związku wybiera Nadzwyczajny

Krajowy Walny Zjazd Delegatów, a Prezesów Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub

Delegatów.

§ 24

Kadencja władz związkowych wszystkich szczebli trwa 4 lata i kończy się w tym samym roku.

12

§ 24 a

1. W przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość

prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu, Zarząd

Główny może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce.

2. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości

związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub Statutu, nie

dłuższy jednak niż 6 miesięcy.

3. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji terenowej

jednostki organizacyjnej przez ten zarząd.

4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu

terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa.

5. Zarząd Główny składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru

Sądowego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, oraz

zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę terenowej

jednostki organizacyjnej. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo

upływu okresu, na jaki został on ustanowiony Zarząd Główny składa wniosek o jego

wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

ROZDZIAŁ V

KRAJOWY WALNY ZJAZD DELEGATÓW

§ 25

1. Krajowy Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.

2. Krajowy Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest, co roku w miesiącu kwietniu i ogłoszony na

30 dni przed przewidzianym terminem Walnego Zjazdu z podaniem:

a. daty, godziny i miejsca jego odbycia,

b. porządku obrad.

3. Podmioty określone § 27 pkt 1 Statutu mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad

Zjazdu określonych spraw pod warunkiem przekazania tego wniosku Prezydium Zarządu Głównego

PZHGP co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.

4. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad Prezydium Zarządu Głównego zawiadamia

Delegatów co najmniej 7 dni przed terminem Zjazdu.

13

5. W Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą :

a. z prawem wyborczym czynnym i biernym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Okręgów wg

klucza - 1 Delegat na każde 400 członków Okręgu. Następny (ostatni) Delegat na 201 członków

Okręgu.

Delegatem na Krajowy Walny Zjazd Delegatów może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez

względu na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego

macierzystym Okręgu, oraz posiada wymagany 5. letni staż związkowy do władz naczelnych

Związku. Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie kadencji, został utworzony nowy Okręg -

jako jednostka terenowa Związku, równocześnie korygując liczbę Delegatów w Okręgu istniejącym.

Delegatem na Krajowy Walny Zjazd Delegatów nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli

został ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,

b. z biernym prawem wyborczym Prezydent Związku i członkowie ustępujących władz naczelnych

Związku.

c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.

Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd

Główny.

§ 26

Do kompetencji Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów należy :

1. Rozpatrywanie sprawozdań Prezydenta i Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej,

Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz decydowanie o udzieleniu absolutorium dla tych władz.

2. Ustalenie generalnych kierunków działania Związku.

3. Wybór władz naczelnych :

• Zarządu Głównego - 20-25 członków

• Głównej Komisji Rewizyjnej - 5-7 członków

• Głównej Komisji Dyscyplinarnej - 5-7 członków.

4. Wybór Prezydenta Związku.

5. Uchwalanie rocznego preliminarza budżetowego.

6. Podejmowanie Uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad.

14

7. Uchwalenie regulaminów dla pracy Komisji Rewizyjnych i Komisji Dyscyplinarnych.

8. Przyznawanie i pozbawianie godności członka honorowego Związku.

9. Uchwalanie zmian Statutu PZHGP.

10. Decydowanie w sprawach dotyczących rozwiązania Związku.

11. Rozpatrywanie odwołań od decyzji władz naczelnych Związku podjętych między zjazdami.

12. Uchwały Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów Delegatów

(ponad 50% ), przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do głosowania, jeżeli

dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

13. Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji

Rewizyjnej, Głównej Komisji Dyscyplinarnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy

obecności co najmniej połowy Delegatów.

§ 27

1. Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie

uzasadnionych wypadkach i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie

Prezydenta Związku, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarządów Okręgów.

2. Zarząd Główny jest obowiązany zwołać Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów w ciągu

3-miesięcy od daty otrzymanego pisemnego żądania.

3. W związku z powyższym Delegaci wybrani na Krajowy Walny Zjazd Delegatów, zachowują

ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ VI

ZARZĄD GŁÓWNY,

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

i PREZYDENT ZWIĄZKU

§ 28

1. Zarząd Główny określa kierunki działania Związku opierając się na Uchwałach Krajowego

Walnego Zjazdu Delegatów.

2. Uchwala regulaminy z wyjątkiem zastrzeżonych dla Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów.

15

3. Ocenia i zatwierdza działalność Prezydium Zarządu Głównego, prowadzoną w okresach między

posiedzeniami Zarządu Głównego.

4. Ustala wysokość składek członkowskich z tytułu przynależności do PZHGP i składek z tytułu

obrączek rodowych dla gołębi. Składki te wpłacane są w dwóch okresach roku kalendarzowego :

a.do 30 kwietnia, składka z tytułu przynależności do Związku w wysokości 45,- zł, z przeznaczeniem :

Zarząd Główny 10,- zł, Zarząd Okręgu 10,- zł, Zarząd Oddziału 25,- zł

b. do 31 lipca, składka z tytułu obrączek rodowych w wysokości 0,60 zł od każdej pobranej obrączki

z przeznaczeniem :

Zarząd Główny 0,10 zł, Zarząd Okręgu 0,20 zł, Zarząd Oddziału 0,30 zł

5. Zatwierdza koszt obrączki rodowej na dany rok, wykonywanej na rzecz Okręgów PZHGP,

uwzględniającej koszty zakupu obrączki wraz z kartą tożsamości.

6. Podejmuje Uchwały odnośnie zbywania majątku trwałego Związku, oraz podejmuje Uchwały w

sprawie Funduszy na określone cele.

7. Rozpatruje odwołania Zarządów Okręgów od decyzji Prezydium Zarządu Głównego i Prezydenta

Związku.

8. Wnioskuje o nadanie przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów Członkostwa Honorowego.

9. Zatwierdza i opiniuje wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, oraz nadaje odznaki „ZA

WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PZHGP”.

10. Podejmuje Uchwały o tworzeniu i rozwiązywaniu Okręgów oraz określa ich zasięg terytorialny.

11. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej

połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.

§ 29

1. Zarząd Główny zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Na posiedzenia Zarządu Głównego zapraszani są z głosem doradczym :

a. przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,

b. przewodniczący Głównej Komisji Dyscyplinarnej.

16

§ 30

1. Zarząd Główny pod przewodnictwem Prezydenta wybranego w oddzielnym głosowaniu na

Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów, na jego wniosek wybiera spośród siebie, w oddzielnym

głosowaniu jawnym Prezydium Zarządu Głównego w składzie :

• wiceprezydent d/s organizacji lotów,

• wiceprezydent d/s gospodarczych,

• wiceprezydent d/s finansowych,

• sekretarz.

2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezydent Związku, wchodzący automatycznie w jego skład.

3. Zarząd Główny na wniosek Prezydenta może odwołać członka Prezydium Zarządu Głównego

z powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co

najmniej połowy członków Zarządu Głównego uprawnionych do głosowania.

§ 31

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Związku,

2. Wykonywanie uchwał Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów oraz Zarządu Głównego,

3. Współpraca z zainteresowanymi instytucjami w kraju, oraz ze Związkami zagranicznymi

skupiającymi Hodowców gołębi pocztowych,

4. Nabywanie majątku trwałego i ruchomego Związku,

5. Powoływanie Komisji w celu wykonywania określonych zadań statutowych,

6. Pełnienie nadzoru nad pracą Zarządów Okręgów,

7. Opracowanie planów lotów, terminów i miejsc odlotu z lotów narodowych oraz organizacja wystaw

ogólnopolskich,

8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządów Okręgów i uchylanie tych Uchwał w przypadkach

stwierdzenia ich niezgodności z obowiązującymi w tym zakresie postanowieniami statutu lub

regulaminów wewnętrznych PZHGP,

17

9. Zawieszanie Zarządów jednostek terenowych PZHGP nieposiadających osobowości prawnej lub

ich poszczególnych członków, gdy ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami, lub

Uchwałami władz Związku,

10. W razie zawieszenia całego Zarządu Okręgu lub Zarządu Oddziału, Prezydium Zarządu Głównego

ustanawia kuratora na okres do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgu lub Oddziału. Prezydium

Zarządu Głównego ustala wytyczne dla kuratora,

11. Kierowanie oskarżenia do Komisji Dyscyplinarnej, na członków zawieszonego Zarządu Okręgu

lub Oddziału, których działalność była sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami władz

Związku,

12. Kierowanie oskarżeń do Komisji Dyscyplinarnej na członków PZHGP których działalność jest

sprzeczna ze statutem, regulaminami i Uchwałami władz Związku,

13. Czuwanie nad przestrzeganiem w Związku Statutu, uchwał, regulaminów i prawa obowiązującego

w Polsce,

14. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Okręgów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu

PZHGP,

15. Przeprowadzanie procedur związanych z wyłanianiem dostawców obrączek rodowych na

potrzeby Związku oraz nadzór nad wykonaniem obrączek i prowadzenie ich centralnego

rozdzielnictwa,

16. Zwoływanie Nadzwyczajnych Okręgowych Zebrań Delegatów,

17. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co

najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Głównego, uprawnionych do głosowania.

§ 32

Prezydium Zarządu Głównego realizuje swoje zadania przy pomocy :

1. Pracowników etatowych, których ilość ustala Zarząd Główny w oparciu o ogólnie obowiązujące

przepisy,

2. Powołanych pełnomocników do realizacji określonych zadań wg ustalonego dla nich

szczegółowego zakresu uprawnień i odpowiedzialności.

§ 33

Do kompetencji i zakresu działania Prezydenta Związku należy:

1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Głównego,

18

2. Stawianie wniosków na Zarządzie Głównym w sprawie powoływania i odwoływania członków

Prezydium Zarządu Głównego,

3. Kierowanie pracami Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz zwoływanie posiedzeń tych

organów,

4. Inspirowanie działalności nowatorskiej,

5. Udzielenie prawa łaski na wniosek strony, w przypadkach prawomocnych orzeczeń Komisji

Dyscyplinarnych jeżeli skazanie nastąpiło w oparciu o § 16 pkt 1 ppkt e,f Statutu,

6. Reprezentowanie Związku na zewnątrz tak w kraju jak i za granicą, z zastrzeżeniem § 65 Statutu,

7. Nadawanie złotych odznak PZHGP,

8. Prezydent Związku jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Biura Zarządu Głównego

i obowiązki swe wykonuje w ramach ustalonego przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów etatu,

9. W przypadku braku możliwości pełnienia etatowo przez Prezydenta swej funkcji z jego

upoważnienia funkcję urzędującego członka Zarządu może pełnić wskazany członek Prezydium

Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ VII

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona :

• przewodniczącego,

• zastępcę przewodniczącego,

• sekretarza.

§ 35

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy :

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Związku.

2. Składanie na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań oraz stawianie wniosków o

udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego i Prezydenta Związku,

3. Przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych,

19

4. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Krajowy Walny

Zjazd Delegatów,

5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co

najmniej 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VIII

GŁÓWNA KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 36

Główna Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona :

• przewodniczącego,

• zastępcę przewodniczącego,

• sekretarza.

§ 37

Do zadań Głównej Komisji Dyscyplinarnej należy :

1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Okręgowe

Komisje Dyscyplinarne.

2. Wymierzanie kar zgodnie z § 16 statutu.

3. Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Okręgowych Komisji Dyscyplinarnych.

4. Prowadzenie centralnego rejestru skazanych prawomocnymi orzeczeniami Komisji

Dyscyplinarnych.

5. Prowadzenie rejestru zatarcia kar.

6. Składanie sprawozdań na Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów.

§ 38

Działalność Głównej Komisji Dyscyplinarnej, opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych,

uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

20

ROZDZIAŁ IX

OKRĘGOWE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 39

1. Okręgowe Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą na terenie działania Okręgu.

2. W Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów winna uczestniczyć dla jego ważności, co najmniej

połowa Delegatów uprawnionych do głosowania.

3. Udział w Okręgowym Walnym Zebraniu biorą :

a. z prawem wyborczym czynnym i biernym Delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów wg

klucza :

• do 500 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 40 Delegatów,

• od 501-800 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 45 Delegatów,

• od 801-2000 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 50 Delegatów,

• od 2001-5000 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 55 Delegatów,

• powyżej 5001 członków Okręgu należy w oddziałach wybrać 1 Delegata na 70 członków.

Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu

na pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego

macierzystym Oddziale, oraz posiada 4. letni staż związkowy do władz okręgowych Związku.

Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji został utworzony nowy Oddział,

jako jednostka terenowa Związku, według klucza przyjętego dla Okręgowych Walnych Zebrań,

równocześnie aktualizując liczbę Delegatów w Oddziałach, których członkowie utworzyli ten Oddział.

Delegatem na Okręgowe Walne Zebranie nie może być wybrany członek zwyczajny, jeżeli został

ukarany orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta.

b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Okręgu, członkowie Zarządu Okręgu, Okręgowej

Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,

c. z głosem doradczym - zaproszeni goście.

Szczegóły reguluje Regulamin Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalony przez Zarząd

Główny.

21

§ 40

Do kompetencji Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów należy :

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji

Dyscyplinarnej, oraz decydowanie o absolutorium dla ustępujących władz,

2. Określanie wytycznych do programu działania Okręgu,

3. Wybór :

• Prezesa Zarządu Okręgu,

• Zarządu Okręgu - 6-8 członków,

• Okręgowej Komisji Rewizyjnej - 5 członków,

• Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,

• Delegatów na Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

W skład Zarządu Okręgu łącznie z Prezesem Okręgu maksymalnie wchodzić może 9 osób.

4. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego,

5. Podejmowanie Uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad,

6. Uchwały Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów

Delegatów (powyżej 50%), przy obecności, co najmniej połowy Delegatów uprawnionych do

głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,

7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej

Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na KWZD, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy

obecności, co najmniej połowy Delegatów,

8. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał władz Związku podjętych w sprawie skreślenia z listy

członków PZHGP.

§ 41

1. Termin, miejsce i porządek obrad Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów ustala Prezydium

Okręgu na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Walne Zebrania w o Okręgach odbywają się w miesiącu marcu.

22

§ 42

1. Nadzwyczajne Okręgowe Zebranie Delegatów może odbyć się w każdym czasie w szczególnie

uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Okręgu z własnej inicjatywy, na żądanie

Prezydium Zarządu Głównego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/2 liczby Zarządów

Oddziałów.

2. Zarząd Okręgu jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 3 miesięcy od daty

otrzymanego pisemnego żądania.

3. W związku z powyższym Delegaci wybrani na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów, zachowują

ważność mandatów na okres trwania kadencji.

ROZDZIAŁ X

ZARZĄD OKRĘGU,

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU

i PREZES OKRĘGU

§ 43

Do zakresu działania Zarządu Okręgu należy :

1. Przestrzeganie obowiązujących w PZHGP przepisów oraz określenie kierunków działania Okręgu

w oparciu o postanowienia Okręgowego Walnego Zebrania Delegatów,

2. Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów oraz określenie ich zasięgu terytorialnego, z zachowaniem

zasad określonych w § 20 pkt 1, 2 lub 3 Statutu,

3. Uchwalenie planu lotów okręgowych i podawanie ich do wiadomości Oddziałom w miesiącu

grudniu,

4. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Okręgu,

5. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie złotej odznaki Związku,

6. Sporządzanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju

PZHGP”,

7. Zawieszanie Zarządów Oddziałów nieposiadających osobowości prawnej lub ich poszczególnych

członków o ile ich działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami Związku,

8. W razie zawieszenia całego Zarządu Oddziału, Zarząd Okręgu ustanawia kuratora na okres do

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału. Zarząd Okręgu ustala wytyczne dla kuratora,

23

9. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków zawieszonego

Zarządu Oddziału, których działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami

Związku,

10. Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej,

połowy członków Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.

§ 44

1. Zarząd Okręgu zbiera się nie rzadziej jak 4 razy w roku.

2. Zarząd Okręgu w miesiącu marcu każdego roku zwołuje Walne Okręgowe Zebranie Delegatów

w celu :

a. uchwalenia rocznego preliminarza budżetowego,

b. udzielenia absolutorium Zarządowi Okręgu, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek

Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego i udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu,

zapada zwykłą większością głosów (ponad 50%), przy obecności, co najmniej połowy Delegatów.

§ 45

1. Zarząd Okręgu pod przewodnictwem Prezesa wybiera na jego wniosek ze swego grona Prezydium

w składzie :

• wiceprezes do spraw organizacji lotów,

• wiceprezes do spraw gospodarczych,

• wiceprezes do spraw finansowych,

• sekretarz.

2. Obradom Prezydium przewodniczy Prezes Zarządu Okręgu.

3. Zarząd Okręgu na wniosek Prezesa może odwołać członka Prezydium Zarządu Okręgu z

powierzonej mu funkcji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co

najmniej połowy członków Zarządu Okręgu uprawnionych do głosowania.

§ 46

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Okręgu należy :

1. Kierowanie bieżącą działalnością Okręgu,

24

2. Wykonywanie uchwał Zarządu Okręgu i Prezydium Zarządu Głównego,

3. Przygotowanie sprawozdań oraz projektów budżetu,

4. Nadzór nad pracą Zarządów Oddziałów,

5. Zawieszanie Uchwał Zarządów Oddziałów sprzecznych ze Statutem, regulaminami i Uchwałami

władz Związku,

6. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członków, których

działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i Uchwałami władz Związku,

7. Angażowanie pracowników etatowych,

8. Gospodarowanie majątkiem Okręgu,

9. Organizowanie lotów okręgowych i wystaw okręgowych,

10. Czuwanie nad przestrzeganiem w Okręgu i Oddziałach Statutu, uchwał i regulaminów Związku

oraz prawa obowiązującego w Polsce,

11. Zawieszanie Uchwał Walnych Zebrań Oddziałów podjętych z naruszeniem prawa oraz Statutu

PZHGP,

12. Uchwały Prezydium Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co

najmniej połowy członków Prezydium Zarządu Okręgu, uprawnionych do głosowania.

§ 47

Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Okręgu należy :

1. Ocena pracy poszczególnych członków Prezydium Zarządu Okręgu,

2. Kierowanie pracami Zarządu Okręgu i jego Prezydium oraz zwoływanie ich posiedzeń,

3. Przyznawanie srebrnych odznak PZHGP,

4. Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 65 Statutu,

5. Wnioskowanie do Zarządu Okręgu o powołanie i odwołanie członków Prezydium Zarządu Okręgu.

25

ROZDZIAŁ XI

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 48

1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej należy :

a. kontrolowanie całokształtu działalności Okręgu i Zarządu Okręgu z wyjątkiem działalności Komisji

Dyscyplinarnej,

b. składanie na Okręgowym Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdań, oraz wniosków o udzielenie

absolutorium dla Zarządu Okręgu,

c. przedstawianie Zarządowi Okręgu lub jego Prezydium uwag i wniosków oraz zaleceń

pokontrolnych.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy Walny

Zjazd Delegatów.

4. Uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co

najmniej 3 członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ XII

OKRĘGOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 49

1. Okręgowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę

przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej należy :

a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych skierowanych przeciwko członkom

okręgowych i naczelnych władz Związku z terenu działania Okręgu oraz Prezesów Oddziałów i

Przewodniczących Komisji Rewizyjnych i Dyscyplinarnych, w zakresie:

- sporów pomiędzy członkami wymienionych wyżej władz, a także sporów między nimi a pozostałymi

członkami Związku,

- naruszenia przez członków wymienionych wyżej władz obowiązujących w Związku przepisów i

podważania jego autorytetu,

26

- działania na szkodę Związku.

b. rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wydanych w I instancji przez Oddziałowe

Komisje Dyscyplinarne,

c. wymierzanie kar zgodnie z § 16 Statutu,

d. nadzór nad funkcjonowaniem Oddziałowych Komisji Dyscyplinarnych,

e. składanie sprawozdań na Okręgowym Zebraniu Delegatów.

§ 50

Działalność Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji Dyscyplinarnych,

uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

§ 51

Orzeczenia i postanowienia Okręgowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ XIII

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU

§ 52

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków lub Delegatów.

2. Udział w Walnym Zebraniu biorą :

a. z czynnym i biernym prawem wyborczym wszyscy członkowie Oddziału, jeżeli ich liczba nie

przekracza 90 członków, lub Oddział nie posiada Sekcji.

Jeżeli liczba członków Oddziału przekracza 90 członków i Oddział posiada Sekcje, to udział w

Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem wyborczym biorą Delegaci wybrani w Sekcjach wg

klucza :

• do 120 członków Oddziału, 1 Delegat na 3 członków Sekcji,

• od 121 do 200 Oddziału członków, 1 Delegat na 4 członków Sekcji,

• powyżej 200 członków Oddziału, 1 Delegat na 5 członków Sekcji.

Delegat wybrany na Walne Zebranie Oddziału, zachowuje mandat na okres 4 letniej kadencji.

Delegatem na Walne Zebranie Oddziału może być wybrany każdy członek zwyczajny, bez względu na

pełnioną funkcję we władzach związkowych pod warunkiem, że wybór ten nastąpił w jego

27

macierzystej Sekcji, oraz posiada 3. letni staż związkowy wymagany do władz Oddziałowych

Związku.

Wybiera się nowych Delegatów, jeżeli w trakcie trwania kadencji została utworzona nowa Sekcja -

jako organ pomocniczy Zarządu Oddziału, według klucza przyjętego dla Walnego Zebrania Oddziału.

Delegatem na Walne Zebranie Oddziału nie może zostać wybrany członek zwyczajny, jeżeli został

ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej, a kara nie została zatarta,

b. z biernym prawem wyborczym Prezes Zarządu Oddziału, członkowie Zarządu Oddziału,

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej, jeżeli nie są Delegatami,

c. z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 53

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy :

1. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej,

2. Określenie kierunków działania Oddziału,

3. Decydowanie o absolutorium dla Zarządu Oddziału,

4. Wybór :

• Prezesa Zarządu Oddziału,

• Zarządu Oddziału - 6-8 członków,

• Komisji Rewizyjnej - 5 członków,

• Komisji Dyscyplinarnej - 5 członków,

• Delegatów na Okręgowe Walne Zebranie Delegatów,

W skład Zarządu Oddziału łącznie z prezesem wchodzić może maksymalnie 9 osób.

5. Uchwalenie rocznego preliminarza budżetowego,

6. Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Oddziału,

7. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału zapadają zwykłą większością głosów członków lub

Delegatów (powyżej 50%), przy obecności, co najmniej połowy członków lub Delegatów

uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej,

28

8. Odwołanie Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji

Rewizyjnej, Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej i Delegata na Okręgowe Walne Zebranie

Delegatów, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy

członków lub Delegatów.

§ 54

1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału ustala Zarząd Oddziału na 14 dni

przed terminem zebrania.

2. Walne Zebrania Oddziałów odbywają się w miesiącu lutym.

§ 55

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału może odbyć się w każdym czasie w szczególnie

uzasadnionych wypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek

1/2 liczby członków Oddziału lub Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, oraz na pisemny wniosek

Zarządu Okręgu lub Prezydium Zarządu Głównego.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału jest zwoływane w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania

pisemnego żądania, przez Zarząd Oddziału lub wyznaczonego Kuratora. W związku z powyższym,

Delegaci wybrani na Walne Zebranie Oddziału zachowują ważność mandatów na okres trwania

kadencji.

ROZDZIAŁ XIV

ZARZĄD ODDZIAŁU

I PREZES ODDZIAŁU

§ 56

1. Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa na jego wniosek w głosowaniu jawnym wybiera ze

swego grona:

• wiceprezesa do spraw organizacji lotów,

• wiceprezesa do spraw gospodarczych,

• wiceprezesa do spraw finansowych,

• sekretarza.

29

2. Zarząd Oddziału działa w pełnym składzie bez wybierania prezydium, zaś uchwały zapadają

zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału

uprawnionych do głosowania.

§ 57

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy :

1. Przestrzeganie obowiązujących w PZHGP przepisów oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania

Oddziału i wytycznych władz nadrzędnych.

2. Powoływanie Sekcji na wniosek 20 członków Oddziału. Sekcja jest organem pomocniczym

Zarządu Oddziału i działa zgodnie z przepisami zawartymi w §61 Statutu.

3. Nadzór i ocena pracy Sekcji.

4. Rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zebrania Sekcji.

5. Opracowanie sprawozdań i projektów budżetu na Walne Zebranie.

6. Gospodarowanie majątkiem Oddziału.

7. Stawianie wniosków do Zarządu Okręgu o nadanie odznak.

8. Uchwalanie planów lotów i podawanie ich do wiadomości członków w miesiącu grudniu każdego

roku.

9. Rozwiązywanie Sekcji jeżeli ich działalność jest niezgodna ze Statutem lub regulaminami PZHGP

oraz w przypadku nie wykonywania uchwał Walnego Zebrania lub Zarządu Oddziału.

10. Inicjowanie prac społecznych na rzecz Związku.

11. Corocznie Zarząd Oddziału w miesiącu lutym zwołuje zebranie sprawozdawcze, w którym udział

biorą członkowie lub Delegaci w celu :

a. uchwalenia preliminarza budżetowego,

b. udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału, za roczny okres sprawozdawczy, na wniosek

Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

12. Kierowanie oskarżenia do właściwej instancji Komisji Dyscyplinarnej na członka Oddziału,

którego działalność jest sprzeczna ze Statutem, regulaminami i przepisami Związku.

13. Hodowca, który rażąco naruszył postanowienia Regulaminu Lotowo-Zegarowego, uchwałą

Zarządu Oddziału PZHGP, może zostać zawieszony w prawach lotowania gołębiami w całym sezonie

lotowym danego roku kalendarzowego (loty gołębi dorosłych i młodych), a sprawa winna być

30

skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Dyscyplinarną. Zarząd Oddziału PZHGP ma obowiązek

skierowania pozwu (oskarżenie) do Komisji Dyscyplinarnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały

w sprawie zawieszenia członka.

14. Zarząd Oddziału PZHGP zbiera się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej jak 6 razy w roku, zaś

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków

Zarządu Oddziału, uprawnionych do głosowania.

§ 58

Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Oddziału należy:

1. Kierowanie pracami Zarządu Oddziału i zwoływanie jego posiedzeń,

2. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 65 Statutu.

3. Wnioskowanie do Zarządu Oddziału o powołanie i odwołanie członków Zarządu z powierzonych

im funkcji.

ROZDZIAŁ XV

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

§ 59

1. Oddziałowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Oddziałowej Komisji Rewizyjnej należy :

a. kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, Zarządu Oddziału i Sekcji z wyjątkiem

działalności Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

b. składanie na Walnym Zebraniu Oddziału Członków lub Delegatów sprawozdań, oraz stawianie

wniosku o udzielenie absolutorium za okres kadencji dla ustępującego Zarządu Oddziału,

c. składanie na wiosennym Walnym Zebraniu Oddziału rocznych sprawozdań z kontroli działalności

Zarządu Oddziału, oraz stawianie wniosku o absolutorium za roczną działalność,

d. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

3. Oddziałowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Krajowy

Walny Zjazd Delegatów.

4. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większości głosów, przy obecności, co

najmniej 3 członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.

31

ROZDZIAI. XVI

ODDZIAŁOWA KOMISJA DYSCYPLINARNA

§ 60

1. Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę

przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zadań Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej należy :

a. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Oddziału za wyjątkiem Prezesa Oddziału

i Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej, w zakresie :

• sporów powstałych między członkami Związku,

• naruszania przez członków przepisów związkowych i podważania autorytetu Związku,

b. wymierzanie kar zgodnie z § 16 Statutu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału.

3. Działalność Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej opiera się na Regulaminie Komisji

Dyscyplinarnych uchwalonym przez Krajowy Walny Zjazd Delegatów.

4. Orzeczenia i postanowienia Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej zapadają zwykłą większością

głosów.

ROZDZIAŁ XVII

SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCNICZE W ODDZIAŁACH

§ 61

1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.

2. Udział w Walnym Zebraniu Sekcji biorą wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowiązującym

Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy :

a. rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji,

b. określanie kierunków działania Sekcji,

c. wybór władz Sekcji:

32

• prezesa Sekcji,

• sekretarza Sekcji,

• skarbnika Sekcji,

d. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Sekcji,

e. wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.

4. Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Sekcji należy:

a. Kierowanie pracami Sekcji i zwoływanie posiedzeń władz Sekcji;

b. Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz.

5. Walne Zebrania Sekcji odbywają się w miesiącu styczniu.

6. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalają władze Sekcji na 14 dni przed

terminem zebrania i powiadamiają o tym członków i właściwy Zarząd Oddziału.

7. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje

Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ XVIII

FUNDUSZE ZWIĄZKU

§ 62

Dla realizacji zadań statutowych Związek posiada fundusze, które składają się z :

1. Wpisowego, składki członkowskiej, składki z tytułu obrączki rodowej oraz składki ruchomej o

celowym przeznaczeniu,

2. Wpływów z działalności statutowej,

3. Dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,

4. Darowizn, zapis&o